سیستم عامل ها

سیستم عامل ها

لیست سیستم عامل های قابل نصب در سرور های مجازی

سیستم عامل ها

لیست سیستم عامل های قابل نصب در سرور مجازی ایران و آلمان (KVM)

 • Centos 6
 • Cenots 7
 • Centos 8
 • Debian 8
 • Debian 9
 • Debian 10
 • Fedora 27
 • Ubuntu 14
 • Ubuntu 16
 • Ubunto 18
 • Ubunto 19
 • Windows 2012
 • Windows 2019

لیست سیستم عامل های قابل نصب در سرور مجازی حجیم (Openvz)

 • Centos 6
 • Centos 7
 • Debian 8
 • Debian 9
 • Ubuntu 14
 • Ubuntu 16

نکته: تمامی سیستم عامل ها ۶۴ بیت می باشند.

سون هاست در عدد
37366
دامنه ثبت شده
14
سال سابقه خدمت
29780
خدمات ارایه شده
21031
تعداد مشتریان